คุณภาพ บริการ และความน่าเชื่อถือ

ปณิธานของเรา มุ่งหวังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

มาตรฐาน ISO 15189


คุณภาพระดับสากล

ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ผ่านการรับรอง คุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ให้คุณเชื่อมั่นในมาตรฐานตั้งแต่การรับตัวอย่าง กระบวนการในห้องปฏิบัติการ จนถึงการรายงานผลที่ถูกต้องแม่นยำ


บริการทั่วถึง

ระบบรับส่งตัวอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางการขนส่งที่ได้มาตรฐาน เข้ารับตัวอย่างถึงหน่วยงาน เพื่อให้คุณเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายดาย


สะดวก รวดเร็ว

ด้วยการสั่งตรวจและรายงานผลวิเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์ พร้อม Password เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ


ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

เบื้องหลังการเพาะเลี้ยงดูแลตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล คือทีมนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชื่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านพันธุศาสตร์มายาวนาน

ในห้องปฏิบัติการ

ที่มาของคุณภาพ และความไว้วางใจ

ประสบการณ์อันยาวนาน

ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านพันธุกรรม โดยแพทย์เฉพาะทาง (American Board of Medical Genetics) ที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นผู้เชี่ยวชาญในโรคทางพันธุกรรม พร้อมทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่ชำนาญการในห้องปฏิบัติการ ภายใต้มาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

การทำงานเป็นทีม

ด้วยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเต็มเวลา (full time staff) ทำให้ระบบปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรับส่งตัวอย่าง การเพาะเลี้ยง จนถึงการวิเคราะห์และรายงานผล คุณจึงมั่นใจได้ว่า ทุกตัวอย่างได้รับการดูแลด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้องค์กรเดียวคือ ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์

เครื่องมือทันสมัย

เราก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น Next Generation Sequencing มาใช้ในห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติอย่างละเอียดในระดับโมเลกุล ซึ่งช่วยขยายขีดจำกัดของการตรวจวิเคราะห์แบบดั้งเดิม ให้ชัดเจน และแม่นยำยิ่งขึ้น