บริการ

รายละเอียดการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม


ตรวจโครโมโซมจากเลือด

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมในระดับเซลล์ เพื่อหาสาเหตุของโรค หรือความผิดปกติแฝง

ตรวจโครโมโซมจากนํ้าครํ่า

การตรวจโครโมโซมจากนํ้าครํ่า เป็นวิธีการมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในระดับโครโมโซมของทารกในครรภ์

ตรวจโครโมโซมจากชิ้นเนื้อ

เป็นการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมจากตัวอย่างชนิดอื่นๆ เช่น ชิ้นเนื้อรก ผิวหนัง

MGC-NIPS

คัดกรองดาวน์ซินโดรมและโครโมโซมผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยความแม่นยำสูง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing

MGC-NU

เพิ่มความสำเร็จของการตั้งครรภ์เด็กหลอดแก้ว (IVF) ด้วยการคัดกรอง Genome ของตัวอ่อน ก่อนการฝังตัวในครรภ์ของมารดา

MGC-CMA

ใช้เทคโนโลยี DNA hybridization ทำให้สามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโซมความละเอียดสูงได้หลายประเภท